DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ; TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Quyết định; ngày, tháng, năm công bố

Tệp đính kèm

I

Lĩnh vực Quản lý công chức, viên chức (04 TTHC)

Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

1

Thủ tục tuyển dụng viên chức đối với cơ quan tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền được phân cấp

 

 

2

Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

 

 

3

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 

 

4

Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần

 

 

II

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (02 TTHC)

Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

           

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

 

III

Lĩnh vực Hội và Tổ chức phi chính phủ (08 TTHC)

Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 25/7/2016

           

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố

 

 

2

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

 

 

3

Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

4

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã 

 

 

5

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã  

 

 

6

Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

7

Thủ tục tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

 

8

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong phạm vi xã

 

 

IV

Lĩnh vực Chứng thực (01 TTHC) Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 19/10/2016            

1

Cấp bản sao từ sổ gốc    

V

Lĩnh vực Hộ tịch (12 TTHC) Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 19/10/2016            

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

3

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

5

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

 

6

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

7

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

 

8

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

 

9

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

11

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

 

12

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

VI

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (02 TTHC)

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

           

1

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

 

 

2

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

 

VII

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC)

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

           

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật 

 

 

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

 

VIII

Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở (01 TTHC)

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

            

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải     

Thống kê truy cập