Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thông Nông

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị (có gửi kèm theo Công văn này);

Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để định kỳ 6 tháng (trước ngày 5/6) và hằng năm (trước ngày 5/12) báo cáo về về Sở Xây dựng theo quy định

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 235, UBND-KTHT.pdf741.11 KB
PDF icon 05-CT-UBND.pdf3.57 MB

Thống kê truy cập