Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW, ngày 28/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thông Nông

Thống kê truy cập