Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

 

Họ và tên: Bàn Thanh Hiền

Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

Sinh hoạt tại chi bộ: Văn Phòng Huyện ủy

Đơn vị công tác: Huyện ủy Thông Nông

Nhiệm vụ được phân công: Bí thư Huyện ủy

 

             Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết tự giác, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với những nội dung cụ thể như sau:

           1- Về tư tưởng chính trị

             Lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Kiên định với đường lối đổi mới, chủ trương chính sách của Đảng. Thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống suy thoái về tư tưởng chính trị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

         2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

            Luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

          Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của  nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

        3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc đăng ký những việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác

           Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là trách nhiệm chính trị và đạo đức trước cấp trên, lãnh đạo huyện, cấp dưới và nhân dân về sự phát triển của huyện, về thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Bao quát các lĩnh vực trọng yếu của địa phương cùng sự phát triển bền vững, toàn diện của huyện. Bảo đảm chính quyền trong sạch, vững mạnh của dân, do dân và vì dân, quản lý có hiệu lực hiệu quả. Thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

           Đổi mới phương pháp công tác về lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đăng ký việc làm cụ thể theo chuyên đề từng năm và cam kết hoàn thành những việc đã đăng ký học tập và làm theo Bác.

          4. Về tổ chức kỷ luật

             Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, kỷ luật lao động, có lối sống lành mạnh, có thái độ đúng mức trong giải quyết công việc, không tiêu cực, không hách dịch trong thi hành công vụ.

           Chấp hành tốt nội quy của cơ quan, các quy định ở địa phương nơi cư trú, có tinh thần trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao và mọi nhiệm vụ công tác. Luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp và nhân dân.

            Nêu cao tinh thần học tập, tự bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ được giao luôn có ý chí, cầu thị, không ngại khó. Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, tích cực học hỏi trau dồi kinh nghiệm.

            5- Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017

            Nhận thức những nội dung cốt lõi và nghiêm túc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước những hành vi tiêu cực, hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.

          Gắn thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò của đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm năng lực tốt và động cơ phấn đấu đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

            6- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

               Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, liên hệ với thực tiễn, cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Đảng. Luôn nghiên cứu, nắm vững quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội các cấp. Coi việc học tập, triển khai nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ đạo học tập quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội vần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực của cả tập thể và cá nhân.

             Trên dây là bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, kế hoạch hành động của bản thân và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên cuối năm.

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Thống kê truy cập