Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018

ĐẢNG BỘ HUYỆN THÔNG NÔNG

CHI BỘ VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thông Nông, ngày 26 tháng 02 năm 2018

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018

 

- Họ và tên: Hoàng Văn Bảo;

- Ngày sinh: 03/11/1974;

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Chủ tịch HĐND huyện;

- Đơn vị công tác: uyện uỷ huyện Thông nông;

- Sinh hoạt tại chi bộ: Văn phòng Huyện uỷ;

- Nhiệm vụ được phân công: Phó Bí Thư hường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

          Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với những nội dung cụ thể như sau:

          1. Về tư tưởng chính trị

- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

        2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công việc, trong cuộc sống và quan hệ quần chúng nhân dân.

Có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực, mẫu mực của một người cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; có tinh thần đấu tranh các biểu hiện tiêu cực trong công việc, trong xã hội; chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí; chấp hành đảm bảo Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

       3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc thông qua những đăng ký trong mẫu cam kết tu dưỡng của đảng viên

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

       4. Về tổ chức kỷ luật

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các qui định của các cấp uỷ Đảng; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú

       5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.

 - Chỉ đạo Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo thường trực HĐND và các tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tiến hành khảo sát, giám sát thường xuyên kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri; ý kiến, kết luận sau các cuộc khảo sát, giám sát HĐND. Tích cực đôn đốc HĐND cấp xã thực hiện nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ

- Có kế hoạch đi cơ sơ kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và kế hoạch của cấp trên giao; tham gia sinh hoạt chi bộ đảng dưới cơ sở theo phân công.

- Phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017: Cả hai loại hình đều được đánh giá, kết luận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chến sỹ thi đua cơ sở.

       6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng.

- Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

- Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu giúp việc huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; tham đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng các chường trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại đảng bộ huyện, thành lập Ban chỉ đạo các chương trình, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện hành năm.

Bản mẫu cam kết thực hiện này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

 

 

 

                                                                                  Hoàng Văn Bảo

Thống kê truy cập