Phòng dân tộc

- Địa chỉ:  Xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.392

-  Email: 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hứa Văn Thánh

Trưởng phòng

0833415694

thanhhv@caobang.gov.vn

2

Mã Đức Tuấn

Phó Trưởng phòng

0942770075

tuanmd@caobang.gov.vn

3

Đặng Thị Lưu

Chuyên viên

0987639879

luudt@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Thống kê truy cập