Về việc thu thập số liệu Bản đồ số cho Đề án " Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"

     Thực hiện Công văn số 100 /UBND-CN, ngày 09/01/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Để việc triển khai “Thu thập dữ liệu cho Bản đồ số Việt Nam” tại huyện Thông Nông đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nội dung sau đây:

  1. Bưu điện huyện, Huyện đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập dữ liệu trên địa bàn huyện Thông Nông để phục vụ Đồ án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” theo chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
  2. Đoàn Thanh niên huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tại đơn vị thành lập các nhóm thu thập dữ liệu, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, đồng thời tiến hành tập huấn nhằm triển khai thu thập dữ liệu đảm bảo yêu cầu.
  3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị liên quan, các xóm và người dân tạo điều kiện cung cấp các số liệu (địa chỉ, danh sách các hộ gia đình...) cho Bưu điện huyện, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thực hiện thu thập dữ liệu trên địa bàn; quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai; đồng thời cử cán bộ hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia thu thập dữ liệu. Ra quyết định thành lập nhóm, đầu mối liên hệ trên cơ sở tham mưu của Đoàn thanh niên, tạo điều kiện cho lực lượng tham gia thu thập dữ liệu, sử dụng bản đồ số trong công tác quản lý tại địa phương.
  4. Đài Truyền thanh truyền hình huyện chủ động tuyên truyền trên các thông tin đại chúng về việc thu thập dữ liệu phục vụ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” để toàn thể nhân dân được biết chủ trương của Chính phủ, nhằm khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin và tham gia vào việc thu thập dữ liệu.
  5. Thời gian triển khai “Thu thập dữ liệu cho Bản đồ số Việt Nam” tại huyện Thông Nông hoàn thành trước ngày 26/01/2019.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 45, UBND-VP.pdf1.38 MB

Thống kê truy cập