Phòng nội vụ

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

 

 

 

 Ông: Nông Công Huấn

 Chức vụ: Trưởng phòng

 Điện thoại: 0206.3875.245

 Email: huannc@caobang.gov.vn;

            huantncb@gmail.com 

 

 

 

 

 Bà: Nông Thị Vân

 Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 0206.3875.206

 Email: vannt.tn@caobang.gov.vn

            phongnoivuthongnong@gmail.com

 

         

          I. Vị trí và chức năng

          1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên ở địa phương.

          2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

 

          II. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Ông Nông Công Huấn, Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

          - Quản lý về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ;

          - Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;

          - Tổ chức cán bộ;

          - Xây dựng chính quyền;

          - Cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn;

          - Thi đua - Khen thưởng;

          - Tôn giáo;

          - Công tác thanh niên;

          - Văn thư - Lưu trữ;

          - Tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

          - Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ;

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

            2. Bà Nông Thị Vân, Phó Trưởng phòng: Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; về cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, sự nghiệp trực thuộc huyện, cụ thể:

          - Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý xây dựng, điều chỉnh, đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức.

          - Quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và viên chức sự nghiệp giáo dục.

          - Thẩm định, trình kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện theo quy định của luật chuyên ngành, thành lập, kiện toàn, sát nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

          - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.    

            3. Bà Lãnh Thị Yến, chuyên viên: Tham mưu, giúp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác thanh niên; tổ chức và hoạt động của Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cụ thể:

          - Triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, các biện pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND xã, thị trấn và thực hiện công tác về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn huyện theo quy định.

          - Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp các cơ quan liên quan và các tổ chức khác trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

          - Phụ trách công tác áp dụng ISO tại phòng.

          - Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, phụ trách, theo dõi các phần mềm dùng chung của huyện.

          - Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác lĩnh vực phụ trách hàng tuần, tháng, quý, năm.

          4. Ông Trương Quốc Ái, chuyên viên: Tham mưu, giúp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Xây dựng chính quyền cơ sở, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, cụ thể:

          - Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn; miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND huyện, xã, thị trấn theo phân cấp; xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính; quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn huyện; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã. ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định; hướng dẫn thành lập, giải thể, sát nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố.

          - Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã, tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn theo quy định.

          - Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác lĩnh vực phụ trách hàng tuần, tháng, quý, năm.

          5. Ông Hà Lục Đông, chuyên viên: Tham mưu, giúp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng, Tôn giáo, cụ thể:

          - Tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

          - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

          - Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật về công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác lĩnh vực phụ trách hàng tuần, tháng, quý, năm.

          6. Ông Nông Văn Dũng, chuyên viên: Tham mưu, giúp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực: Văn thư - lưu trữ nhà nước, cụ thể:

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở huyện và xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

          - Quản lý việc phát hành các loại hồ sơ cán bộ, công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, điều động, khung khen, giấy khen thi đua - khen thưởng, văn phòng phẩm cơ quan.

          - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và viên chức sự nghiệp giáo dục.

          - Thực hiện công tác quản lý minh bạch, tài sản thu nhập cán bộ, công chức, viên chức.

          - Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và công tác thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác lĩnh vực phụ trách hàng tuần, tháng, quý, năm.

          - Làm nhiệm vụ văn thư cơ quan.

 

 
 

 

 

Thống kê truy cập