Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ:  Xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.252

-  Email:  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lãnh Ích Sông

Trưởng phòng

0943447945

songli@caobang.gov.vn

2

Lê Thao Giang

Phó trưởng phòng

0913480406

gianglt@caobang.gov.vn

3

Hoàng Văn Việt

Chuyên viên

0978031650

viethv@caobang.gov.vn

4

Hoàng Thị Quyên

Chuyên viên

0918762710

quyenht@caobang.gov.vn

5

Nông Chiu Hoàn

Chuyên viên

0817171187

hoannc@caobang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

0838856688

 

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn;   phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống lũ lụt, bão, quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập