Phòng Tài chính - Kế hoạch

        I. Thông tin chung

        Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thông Nông - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

          Điện thoại: 0206 3.875.252                          

          Email đại diện: taichinhkehoachtn@gmail.com

          Danh sách lãnh đạo phòng và số điện thoại

STT

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Dũng

Trưởng phòng

02063875254

2

Nông Văn Trưởng

P.trưởng phòng

02063875157

3

Số điện thoại dùng chung của Phòng

02063875252

           II.  Chức năng - nhiệm vụ.

           1. Chức Năng:

        Phòng Kế hoạch Tài chính- Kế hoạch huyện là cơ quan chuyên môn của Uỷ Ban nhân dân huyện,  quản lý nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư  và lĩnh vực Tài chính trên địa bàn huyện. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính  tỉnh Cao Bằng.

             2. Nhiệm vụ:

             2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của công tác Kế hoạch - đầu tư: Được quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Cụ thể  như sau :

        - Trình UBND huyện các Quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định của UBND Tỉnh, sở Kế hoạch và đầu tư về công tác kế haoạch và đầu tư trên địa bàn huyện.

        - Trình UBND huyện các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

        - Là đầu mối tổng hợp và trình chủ tịch UBND huyện về các chương trình, danh mục dự án đầu tư ttrên địa bàn, thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quy định của chủ tịch UBND huyện.

        - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư  trên địa bàn huyện, giải quyết khiếu nại, khiếu tố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

        - Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của huyện hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình.

        - Thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của phát luật.

        - Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và sở kế hoạch - đầu tư.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

        2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của công tác Tài chính: Được quy định tạiThông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cụ thể như sau:

            - Trình UBND huyện ban hành các văn bản  triển khai thực hiện chính sách. Chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện.

          -  Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, Thị Trấn (sau đây gọi chung là UBND xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài Chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định.

        - Lập dự toán thu NSNN đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND để trình HĐND huyện quyết định.

        - Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND trình HĐND quyết định; Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi NSNN trình UBND để trình HĐND phê chuẩn.

        - Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.

        - Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dich vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

        - Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

             - Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; Lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp lập báo cáo thu NSNN trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND huyện xem xét gửi Sở Tài Chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài Chính sau khi được HĐND phê chuẩn.

        - Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư  hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư  bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.

        - Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan  HCSN thuộc huyện theo quy định của của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

         - Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

        - Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

        - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định.

        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

        III. Phân Công nhiệm vụ:

        1. Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng:

        - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước cấp Uỷ, HĐND và UBND huyện về việc thực hiện xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn. Đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp trên phê chuẩn.

        - Chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành ngân sách huyện.

        - Là chủ tài khoản của đơn vị.

         2. Ông Nông Văn Trưởng, Phó trưởng phòng:

        Giúp trưởng phòng theo dõi, quản lý và thực hiện các công việc sau:

        - Giúp trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện  nhiệm vụ của phòng và trực tiếp phụ trách công tác Tài chính.

        - Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng + phân bổ dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài Chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định .

        - Tham mưu trong việc Quyết định công khai dự toán NS và quyết toán ngân sách hàng năm.

        - Phụ trách thu - chi và quyết toán NS hàng năm các đơn vị  SN có thu.

        - Phụ trách lĩnh vực công sản, Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã.

        - Quản lý giá cả theo quy định của UBND tỉnh..

         - Phụ trách một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và của UBND huyện.

        3. Ông Nông Văn Việt, Chuyên viên.

        - Trực tiếp giúp lãnh đạo phòng làm công tác kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm và dài hạn của huyện.

        - Phụ trách công việc đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh  của huyện .

        - Phụ trách mảng kinh tế Hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình

        - Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, hộ kinh doanh hoạt động đúng nội dung đã đăng ký kinh doanh.

        - Báo cáo hàng tháng, năm về công tác kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh lên cấp trên.

        - Phụ trách lĩnh vực công sản, Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã.

        - Theo dõi và báo cáo tình hình tài sản của huyện và công tác công sản.

        - Phụ trách công tác thanh lý, bán đấu giá tài sản.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        4. Ông Trần Tuyên, chuyên viên:

        - Quản lý, theo dõi, báo cáo vốn đầu tư theo quy định của cấp trên.

        - Xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, trung hạn và dài hạn.

        - Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

        - Trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

        - Trực tiếp thẩm định các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực XDCB.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        - Trực tiếp quản lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ qua phòng Tài chính.

        - Đốc thu và nộp các loại quỹ ủng hộ của cấp trên, các ngành giao.

        - Giúp phụ trách chi khác của huyện.

        5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên

          - Quản lý, theo dõi, báo cáo vốn đầu tư theo quy định của cấp trên.

        - Xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, trung hạn và dài hạn.

        - Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

        - Trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

        - Trực tiếp thẩm định các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực XDCB.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        - Trực tiếp quản lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ qua phòng Tài chính.

        - Đốc thu và nộp các loại quỹ ủng hộ của cấp trên, các ngành giao.

        - Giúp phụ trách chi khác của huyện.

        6. Bà Hoàng Hồng Vấn, chuyên viên:

        - Phụ trách kế toán xã, thị trấn: Lập kế hoạch thu- chi, cấp phát, tổng hợp báo cáo và duyệt quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách xã, các công việc và báo cáo liên quan đến ngân sách xã.

        - Kiêm kế toán phòng Kế hoạch - Tài chính.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        7. Bà Ma Thị Tuyến, chuyên viên:

        - Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng + phân bổ dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài Chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định .

        - Chịu trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng, đột xuất khi có yêu cầu.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

         

 

 

                                                                                

 

Thống kê truy cập