Phòng Tài nguyên-Môi trường

- Địa chỉ:  Xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.202

-  Email:  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đinh Thị Lạng

Trưởng phòng

0978410016

langdt@caobang.gov.vn

2

Đường Thị Huệ

Chuyên viên

0843801852

huedt.tn@caobang.gov.vn

3

Nông Thị Dung

Chuyên viên

0943227961

dungnt.tn@caobang.gov.vn

4

Nông Anh Hoàng

Chuyên viên

0842193362

hoangna@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thẩm định hồ sơ cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý các hoạt động của văn phòng đăng ký sử dụng đất; tổ chức điều tra, thống kê giá đất.

Thống kê truy cập