Phòng Văn hóa Thông tin

- Địa chỉ:  Xóm Liên Cơ, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.875.253

-  Email:  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nông Thị Hồng Liên

Trưởng Phòng

0973497568

liennth@caobang.gov.vn

2

Riêu Thị Huyên

Công chức

0839810118

huyenrt@caobang.gov.vn

3

Hoàng Thị Oanh

Công chức

0839584397

oanhht@caobang.gov.vn

4

Nông Thị Nga

Viên chức

 

ngant.vhtn@caobang.gov.vn

5

Hoàng Văn Cường

Viên chức

0987899393

cuonghv.tn@caobang.gov.vn

6

Nông Đức Trọng

Viên chức

0373877980

trongnd@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. Lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm: bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý hoạt động các khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ Karaoke, các cơ sở bán, cho thuê băng đĩa hình, sách, văn hóa phẩm...

Thống kê truy cập