UBND HUYỆN THÔNG NÔNG

- Địa chỉ: Xóm Bản Viềng, thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 02063.875.368

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Đỗ Văn Thắng

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

0913.136.568

02063.875.169

thangdv@caobang.gov.vn

2

Vương Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND

0985.433.326

02063.875.140

thuanvv@caobang.gov.vn

3

Hà Văn Vui

Phó Chủ tịch UBND 

0983.005.972

02063.875.248

vuihv.tn@caobang.gov.vn

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Đỗ Văn Thắng

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

UBND huyện Thông Nông

2

Vương Văn Thuận

Phó Chủ tịch 

UBND huyện Thông Nông

3

Hà Văn Vui

Phó Chủ tịch 

UBND huyện Thông Nông

4

Riêu Văn Toàn

Chánh Văn phòng 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông Nông

5

Nông Công Huấn

Trưởng Phòng

Phòng Nội vụ huyện Thông Nông

6

Nông Thị Hiên

Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện huyện Thông Nông

7

Tô Đức Thắng

Trưởng Phòng

Phòng Tư pháp huyện Thông Nông

8

Nông Thị Yến

Trưởng Phòng

Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội huyện Thông Nông

9

Lãnh Ích Sông

Trưởng Phòng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thông Nông

10

Đinh Thị Lạng

Trưởng Phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thông Nông

11

Nông Thị Hồng Liên

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thông Nông

12

Hoàng Văn Dũng

Trưởng Phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thông Nông

13

Hoàng Văn Vỹ

Trưởng Phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thông Nông

14

Nguyễn Quốc Hưng

Trưởng Phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông

15

Hứa Văn Thánh

Trưởng Phòng

Phòng Dân tộc huyện Thông Nông

16

Đoàn Văn Đại

Chỉ huy trưởng

Ban Chỉ huy quân sự huyện Thông Nông

17

Hoàng Tuấn Anh

Trưởng Công an

Công an huyện Thông Nông

III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Đỗ Văn Thắng

- Sinh ngày: 25/5/1975;

- Quê quán: Vĩnh Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng;

- Trình độ: Thạc sĩ;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông;

- Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch, kể hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyết định đầu tư; đấu thầu; phê duyệt thiết kế, dự toán; xúc tiến đầu tư);

- Tài chính (ngân sách huyện; quản lý tài sản nhà nước, quyết toán dự án hoàn thành);

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Nội vụ (trừ công tác: tôn giáo, thanh niên, lưu trữ);

- Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

- Đối ngoại, kinh tế đối ngoại, ngoại vụ - biên giới;

- Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tô chức và công dân; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chổng lãng phí;

- Các lĩnh vực chưa phân công cho các Phó Chủ tịch;

- Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

c) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban chỉ huy Quân sự; Công an; Biên phòng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kính tế - Hạ tầng; Phòng Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng HĐND&UBND; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng; Ban Quản lý Công trình cải tạo, nâng cấp, sữa chữa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

d) Theo dõi và chỉ đạo thị trấn Thông Nông.

đ) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; chủ tịch hội đông. Trực tiêp chỉ đạo Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện; Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách.

e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thông Nông; ủy ban Mặt trận tổ quốc; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

2. Ông: Vương Văn Thuận

- Sinh ngày: 09/8/1967;

- Quê quán: Lương Can - Thông Nông - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thông Nông;

- Đơn vị công tác:  Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa; Thông tin - Tryền thông; Thể dục, Thể thao; Du lịch; Lao động; Bưu chính, Viễn thông; Tư pháp; Bảo hiểm xã hội; Chính sách xã hội; Chính sách Dân tộc và Chính sách Tôn giáo; Nội vụ (công tác: thanh niên, tôn giáo, lưu trữ).

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; Phòng Dân tộc; Phòng Tư pháp; Đài Truyên thanh - Truyền hình; Bưu chính, viễn thông; Bảo hiêm xã hội; Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc huyện quản lý.

c) Theo dõi và chỉ đạo xã Lương Can.

d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân huyện, khi Chủ tịch vắng mặt.

đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện; Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

e) Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với: các Ban Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tô chức hội; các cơ quan câp trên theo lĩnh vực phụ trách.

f) Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền; chủ trì các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

3. Ông: Hà Văn Vui

- Sinh ngày: 13/01/1972;

- Quê quán: Dân Chủ - Hòa An - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thông Nông;

- Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Thông Nông.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, Dịch vụ; Khoa học và Công nghệ; Thống kê; Tài nguyên, Môi trường; Phòng, chống cháy, nổ;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, công trinh đầu tư trên địa bàn huyện thuộc diện thu hồi đất;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới;

b) Trực tiêp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn;

Trạm khuyến nông khuyến lâm; Trạm thú y; Trạm trồng trọt - bảo vệ thực vật; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý chợ và Đô thị môi trường; Hạt Kiêm lâm, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội, Chi Cục Thống kê, Chi nhánh điện, Quản lý thị trường và các cơ quan theo lĩnh vực có liên quan và phân công của Chủ tịch.

c) Theo dõi và chỉ đạo xã Đa Thông

d) Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đên lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

đ) Trưởng Ban điều hành Dự án hồ trợ kinh doanh cho nông hộ huyện; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Chủ tịch các hội đông, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

e) Giừ môi liên hệ giữa UBND huyện với: các Ban Đảng của Huyện ủy; Đoàn thanh niên; các tổ chức hội; các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

f) Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyên; chủ trì các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Thống kê truy cập