Xã, thị trấn

             Danh sách các xã, Thị Trấn

 Xã  Đa Thông

Xã Lương Thông

Xã Cần Yên

Xã Lương Can

Xã Ngọc Động

Xã Thanh Long

Xã Bình Lãng

Xã Yên Sơn

Xã Cần Nông

Xã Vị Quang

Thị Trấn Thông Nông.

 

 

Thống kê truy cập